• 92.3 MHz - 94,7 MHz
 • Bihać
  1 °C
 • Nedjelja, 17.01.2021 - 14:12
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP “RTV Bihać“ d.o.o. Bihać broj: 324-03/20 od 30.11.2020. godine, člana 8. stav (1) tačka d) i člana 26. stav (1) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 72. Statuta JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać, Nadzorni odbor JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać

 

 

Nadzorni odbor Javnog preduzeća JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać raspisuje Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać.

 

Nadzorni odbor provodi konkursnu proceduru izbora kanditata za Obor za reviziju, i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini društva.

 

U Odbor za reviziju JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać biraju se 3 (tri) člana na period od 4(četiri) godine.

 

Odbor za reviziju ima slijedeće nadležnosti:

 • imenovanje vanjskog revizora,
 • razmotranje godišnje strategije rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizije koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, osigurati da interne kontrole u Društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno,
 • podnošenjeNadzornom odboru sažetih mjesečnih izvještaja o svojim mjesečnim sastancima,
 • vršiti i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Na konkurs se mogu javiti osobe koje ispunjavaju  slijedeće uslove:

 

 1. Opći uslovi:

 

 • da je državljanin BiH (dokaz Uvjerenje o državljanstvu),
 • da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja (dokaz Izvod iz matične knjige rođenih),
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa (dokaz ovjerena izjava),
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (dokaz ovjerena izjava),
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz Uvjerenje od nadležnog suda),
 • da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz ovjerena izjava) ,
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija (dokaz  ovjerena izjava),
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz ovjerena izjava),
 • da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član skupštine društva ili nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu (dokaz ovjerena izjava),
 • da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kom aplicira (dokaz ovjerena izjava).

 

 1. Posebni uslovi:

 

 • VII stepen složnosti zanimanja, VSS, završen ekonomski ili  pravni fakultet  (diploma - ovjerena kopija)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava

( uvjerenje ili potvrda o radnom stažu sa VSS – original ili ovjerena kopija)

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata cjeniće se:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Preduzeća,
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju,
 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,
 • znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvještaja, poznavanje   ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju i privrednog prava,
 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima,
 • posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu (dokaz: ovjerenu kopiju certifikata za samostalnog računovođu),
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • rezultati ostvareni tokom dosadašnjeg rada.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

 

Postupak odabira i predlaganja kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju provodi Nadzorni odbor  i većinom glasova svojih članova predlaže Skupštini JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać kandidate za predsjednika i članove  Odbora za reviziju.

 

Predsjednika i članove Odbora za reviziju imenuje Skupština društva po prijedlogu  Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Ugovor o angažmanu za rad sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju po ovlaštenju Skupštine društva potpisuje direktor društva, a naknada za rad predsjednika i članova odbora isplaćuje se iz sredstava društva, dok visinu naknade utvrđuje Skupština društva.

 

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i web stranici Preduzeća, a obavijest o raspisvanju konkursa u  dnevnom listu „Oslobođenje“.  Konkurs ostaje otvoren 15 dana. Rok za podnošenja prijava počinje teći od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno od dana 16.12.2020.godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać uz prijavu na javni konkurs dužni su priložiti: biografiju, adresu, kontakt telefon i naprijed navedenu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) kojom dokazuju da ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog konkursa.

 

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka («Sl.glasnik BiH», broj32/01).

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam)  dana,  od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

 

Prijave slati na:

 JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać,

      NADZORNI ODBOR

              Krupska b.b.

              77000  Bihać,

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP «RTV Bihać» d.o.o. Bihać – NE  OTVARATI“ .

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 • JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać
 • 17.12.2020 - 13:57
 • 105

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI