• 92.3 MHz - 94,7 MHz
 • Bihać
  29 °C
 • Srijeda, 25.05.2022 - 15:09

OBAVIJEST O OBAVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

    Obavještavamo sve vlasnike ili korisnike nekretnina – obveznike placanja komunalne naknade  da je u toku distribucija Rješenja za komunalnu naknadu na području Grada Bihaća za 2022 god.

    Iznosi koji su do sada obveznici ukupno placali se nisu promijenili. Jedini slucajevi kod kojih postoji mogucnost promjene iznosa zaduženja za komunalnu naknadu jesu kod onih obveznika kod kojih su izvršene ispravke,kako bi se uskladilo stvarno stanje sa onim u evidencijama.

   Novost je da Rješenja za 2022 god.se dostavljaju fizičkim licima-građanima obveznicima komunalne naknade bez dodatnih naloga za plaćanje obzirom da je ukinuto gotovinsko plaćanje na blagajni Zavoda.Sve upute o plaćanju su date u Rješenjima.

 

Osnovne značajke komunalne naknade :

Određivanje komunalne naknade

Komunalna naknada se određuje za stambeni, poslovni, proizvodni, garažni i drugi pomoćni prostor, te otvoreni prostor koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne i proizvodne djelatnosti izgrađen u naseljenim mjestima na području Grada Bihaća,

Obveznici plaćanja komunalne naknade

 Obveznici plaćanja komunalne naknade su fizička i pravna lica, vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, proizvodnog, garažnog i drugog pomoćnog prostora, te otvorenog prostora koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne i proizvodne djelatnosti.

Nastanak obaveze plaćanja komunalne naknade

 Obveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata uređaja i usluga komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje nastaje od dana početka korištenja prostora, odnosno od njegovog stavljanja u upotrebno stanje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade

dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze plaćanja komunalne naknade ili promjene lica obveznika plaćanja komunalne naknade istu prijaviti JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

O početku korištenja prostora kao i svim promjenama koje utiču na obavezu plaćanja komunalne naknade, obveznici su dužni dostaviti odgovarajuće podatke i materijalne dokaze, te omogućiti nesmetanu provjeru podataka, radi izmjene evidencija odnosno izdavanja novog rješenja.Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi promjene u roku 15 dana, plaćanje komunalne naknade ostaje njegova obaveza.

Oslobađanje od obaveze plaćanja

 Od obaveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, garažni i pomoćni prostor mogu se osloboditi sljedeće kategorije obveznika:

 1. korisnici stalne socijalne pomoći, (materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe i lica, te porodice koje nemaju dovoljno prihoda za podmirenje osnovnih životnih potreba),
 2. b) korisnici najniže samostalne penzije,
 3. porodice šehida, poginulog borca, i poginulog branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata (nosioci prava na porodičnu invalidninu),
 4. ratni vojni invalidi,
 5. invalidi preko 70% invaliditeta.

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja komunalne naknade, mogu ostvariti samo za jedan stambeni, garažni i pomoćni prostor.

- Ako obveznik plaćanja komunalne naknade, stambeni, garažni i pomoćni prostor daje na korištenje ili zakup drugim licima ne može ostvariti pravo na oslobađanje.

- Obveznici koji ostvare pravo na oslobađanje, dužni su prijaviti JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać prestanak statusa i svaku promjenu koja ima uticaja na ostvarenje prava na oslobađanje.

 

Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje:

 a) održavanje čistoće na javnim površinama,

b) odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina,

c) održavanje javnih površina,

d) održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju,

e) upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete,

f) obavljanje higijeničarske službe,

g) obavljanje usluga dekoracije,

h) održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme,

i) održavanje spomen-obilježja, stratišta, mezaristana i grobalja-mezarja kulturnohistorijskog značaja i j) drugih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje koje Gradsko vijeće utvrdi kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa.

 

Upute za plaćanje:

Rješenja za 2022 god. se dostavljaju fizičkim licima-građanima obveznicima komunalne naknade bez dodatnih naloga za plaćanje obzirom da je ukinuto gotovinsko plaćanje na blagajni Zavoda.

Sve upute o plaćanju su date u Rješenjima.

Uplatu komunalne naknade možete izvršiti na šalterima Pošte ili u Poslovnim bankama.

 

Na osnovu navedenog, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac o prijavi korištenja prostora ili o bilo kakvoj promjeni  dostavite na adresu:

JU „Zavod za prostorno uređenje „ Bihać,Ul.502.Viteške brigade br.7.

ili  lično na Protokol na navedenoj adresi.

Sve informacije možete dobiti

 • na br.telefona: 037/228-294,228-295 ili
 • putem e-meila :info@prostornobihac.ba

 

OBRAZAC- PRIJAVA/PROMJENA OBVEZE KOMUNALNE NAKNADE

OBRAZAC - ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

POVEZNICE

 • Zakon o komunalnim djelatnostima ( (''Službeni glasnik USK-a'', broj: 8/05, 4/11, 11/11, 13/12, 8/15 i 14/17) 
 • Odluka o komunalnoj naknadi ( (''Službeni glasnik Općine Bihać'', broj: 13/18)

 • Radio Bihać
 • 22.04.2022 - 14:23

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI