• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -0 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 07:07
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Usvojen rebalans Budžeta Grada Bihaća

Gradsko vijeće Bihaća je sinoć usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu. Nakon usvajanja izmjena, Budžet iznosi 33.160.714,00 KM, a prema riječima Jasmine Ćoralić, pomoćnice gradonačelnika za finansije, Budžet je umanjen za 9.177.929,00 KM.

“Domaćinskim odnosom prema javnim sredstvima Budžeta Grada Bihaća, uspjeli smo iz vlastitih sredstava izdvojiti na poseban račun Grada Bihaća sredstva za sanaciju i dogradnju sportske dvorane Luke, te više od polovine dostatnih sredstava za sanciju i izgradnju gradskog bazena, pored toga s tim što smo obezbijedili vlastita sredstva nismo morali zadužiti budžet grada, te će se ista moći realizirati za poboljšanje infrastrukture kojima raspolaže JU za sport, odmor i rekreaciju, a ne otplatu dugova“, kazala je Ćoralić.


Tekući grantovi su povećani za iznos 383.905,00 KM  i to na JU Kulturni centar, JU Gradska galerija – izrada monografije, nabavka softverskog paketa za JU Kulturni centar i JU za sport, odmor i rekreaciju, obaveze iz prethodnog perioda na Gradskom sportskom savezu, sufinansiranje rada NK Jedinstvo, NK Jedinstvo – obaveze iz prethodnog perioda, RTV obaveze iz prethodnog perioda, Turistička zajednica Grada Bihaća, organizacija zimskog festivala Winter park, izrada i realizacija projekata geološko-istraživačkih radova na području Gate, organizacija studenata Tehničkog fakulteta –Sporazum o saradnji na uspostavi evidencije bespravnih građevina.

Kapitalni grantovi povećani za iznos 73.000,00 KM i to ulaganja u vjerske objekte, nastavak izgradnje sportske dvorane područne škole Jezero, učešće Grada u kupovini vozila za JU OŠ Brekovica, nabavka i ugradnja vanjske stolarije za reciklažno dvorište JKP Komrad.

Kapitalni izdaci su povećani na stavkama: eksproprijacija zemljišta za realizaciju projekta navodnjavanja na području Grada Bihaća, učešće grada u projektu zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, ugradnja centralnog grijanja u Dom MZ Orašac, učešće Grada u usklađivanju elaborata zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica, izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije gradskog bazena u Bihaću, Izrada i revizija glavnog projekta rekontrukcije gradskog bazena u Prekounju, revizija Glavnog projekta rekonstrukcije sporstke dvorane Luke, izrada glavnog projekta rekonstrukcije sportske dvorane Luke, izgradnja i uređenje okoliša spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada, izrada Plana zaštite od poplava i leda, dogradnja i sanacija sportske dvorane Luke, adaptacija unutrašnjih prostora zgrade, sanacija podrumskih prostorija, dok su smanjeni na stavkama nabavka pratećeg vatrogasnog vozila jer je Grad Bihać dobio  sredstava  od Općine Centar Sarajevo, finansiranje Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, Program uređenja građevinskog zemljišta.

  • Radio Bihać
  • 14.11.2019 - 08:55
  • 414

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI